Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 07/2017/QH14
Ngày ban hành: 19/06/2017
Quyết định

Luật Chuyển giao Công nghệ.
Ngày 19.6.2016, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Chuyển giao công nghệ (CGCN) - Luật số 07/2017/QH14. Luật này quy định về hoạt động CGCN tại Việt Nam, từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động CGCN; thẩm định công nghệ dự án đầu tư; hợp đồng CGCN; biện pháp khuyến khích CGCN, phát triển thị trường KH&CN; quản lý nhà nước về CGCN. Luật gồm 6 Chương với 60 Điều:  Chương I - Những quy định chung; Chương II - Thẩm định công nghệ dự án đầu tư; Chương III - Hợp đồng CGCN; Chương IV - Biện pháp khuyến khích CGCN, phát triển thị trường KH&CN; Chương V - Quản lý nhà nước về CGCN; Chương VI - Điều khoản thi hành.

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website