Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 74/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 20/06/2017
Nghị định

Nghị định số 74/2017/NĐ-CP.
Ngày 20/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc. Theo đó, Nghị dịnh quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu CNC Hòa Lạc. Các cơ chế, chính sách khác không quy định tại Nghị định này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Nghị định gồm 6 Chương với 22 Điều. Chương I - Những quy định chung; Chương II - Đầu tư, xây dựng và phát triển Khu CNC; Chương III - Quản lý đất đai; Chương IV - Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; Chương V - Các chính sách khác; Chương VI - Điều khoản thi hành.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website