Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 60/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/05/2017
Nghị định

Nghị định số 60/2017/NĐ-CP.
Ngày 15/5/5017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Nghị định nêu rõ: Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Nghị định cũng nêu cụ thể về: Nhiệm vụ và quyền hạn; Cơ cấu tổ chức; Lãnh đạo Viện; Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website