Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 30/10/2015
Thông tư

Thông tư liên tịch quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật.

Ngày 30.10.2015, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN hướng đến người khuyết tật, sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật; tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật; cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KH&CN; tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Thông tư quy định cụ thể về: Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN hướng đến người khuyết tật, sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật; Nguyên tắc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ KH&CN hướng đến người khuyết tật, sản phẩm  hỗ trợ người khuyết tật; Đề xuất, phê duyệt nhiệm vụ KH&CN hướng đến người khuyết tật, sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật; Ưu đãi thực hiện nhiệm vụ KH&CN hướng đến người khuyết tật, sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật; Ưu đãi doanh nghiệp có hoạt động chuyển giao, ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2016. 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website