Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 07/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 15/04/2015
Thông tư

Thông tư quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước chi sự nghiệp KH&CN thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

Ngày 15.4.2015, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 07/2015/TT-BKHCN quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước chi sự nghiệp KH&CN thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020. Theo đó, việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án KH&CN của Chương trình được vận dụng theo quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BKHCN ngày 30.5.2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc  đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và căn cứ vào hợp đồng đã ký của từng nhiệm vụ; các dự án đầu tư nâng cao tiềm lực KH&CN phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách chi đầu tư phát triển không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website