Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 120/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 17/12/2014
Nghị định
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
Ngày 17.12.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31.12.2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Theo đó, khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 133 đã được sửa đổi, bổ sung. 
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.2.2015. Khoản 1 Điều 5 và 3 Danh mục công nghệ nêu tại Phụ lục I, II và III của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31.12.2008 bị bãi bỏ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website