Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 66/2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 25/11/2014
Quyết định

Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Ngày 25.11.2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Theo đó, Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển có 58 công nghệ và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển có 114 sản phẩm được phê duyệt. Đối với các công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao không nằm trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này nhưng thuộc trường hợp cấp thiết phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thì Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.1.2015 và thay thế Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19.7.2010.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website