Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 40/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/05/2014
Nghị định

Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN.

Ngày 12.5.2014, Chính phủ đã hàn hành Nghị định số 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN. Nghị định nêu rõ nguyên tắc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN như sau: 1) Tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi cho cá nhân hoạt động KH&CN phát huy tối đa năng lực và được hưởng lợi ích xứng đáng với kết quả hoạt động KH&CN; 2) Bảo đảm đúng đối tượng, tạo điều kiện cho nhân tài thực hiện các nhiệm vụ KH&CN quan trọng để phát huy tài năng và được hưởng lợi ích xứng đáng với nhiệm vụ đảm nhận; 3) Nhà nước bảo đảm nguồn lực để thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN.

 

Nghị định gồm 6 Chương với 33 Điều: Chương 1 - Những quy định chung; Chương II - Chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ và ưu đãi cá nhân hoạt động KH&CN; Chương III - Đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài KH&CN; Chương IV - Trọng dụng nhân tài KH&CN; Chương V - Tổ chức thực hiện; Chương VI - Điều khoản thi hành. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.2014.

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website