Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 23/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 03/04/2014
Nghị định

Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia.

Ngày 3.4.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia. Theo đó, Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ KH&CN, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ KH&CN; hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ bao gồm: 1) Vốn từ nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách sự nghiệp KH&CN cấp vốn điều lệ cho Quỹ là 500 tỷ đồng để tài trợ, hỗ trợ, cho vay, chi hoạt động quản lý của Quỹ và được bổ sung hàng năm để bảo đảm mức vốn ít nhất 500 tỷ đồng; ngân sách sự nghiệp KH&CN cấp thông qua Quỹ cho các nhiệm vụ KH&CN do Bộ KH&CN trực tiếp quản lý; ngân sách thực hiện bảo lãnh vốn vay các nhiệm vụ KH&CN chuyên biệt; các nguồn ngân sách khác); 2) Vốn ngoài ngân sách (thu từ kết quả hoạt động của Quỹ; các khoản đóng góp tự nguyện, hiến tặng của tổ chức, cá nhân trong nước, tỏ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài; đóng góp từ Quỹ Phát triển KH&CN của doanh nghiệp nhà nước và đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật; các nguồn hợp pháp khác).

 

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1.6.2014, thay thế Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22.10.2013 của Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia.

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website