Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 19/2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 05/03/2014
Quyết định

Quyết định về việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Ngày 5.3.2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định nêu rõ các cơ quan sau đây phải xây dựng và áp dụng HTQLCL: Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị (Cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài; Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng phát triển Việt Nam; UBND xã, phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp công lập) cũng được khuyến khích xây dựng và áp dụng HTQLCL theo quy định tại Quyết định này.…

 

Quyết định gồm 4 Chương với 17 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18.5.2014.

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website