Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 11/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 18/02/2014
Nghị định

Nghị định về hoạt động thông tin KH&CN.

Ngày 18.2.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin KH&CN. Nghị định này quy định về hoạt động thông tin KH&CN, bao gồm: nội dung hoạt động, hạ tầng thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN, các biện pháp bảo đảm phát triển, tổ chức và quản lý nhà nước về hoạt động thông tin KH&CN. Nghị định gồm 6 Chương với 38 Điều: Chương I - Quy định chung (4 điều); Chương II - Nội dung hoạt động thông tin KH&CN (8 điều); Chương III - Hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN, các biện pháp bảo đảm phát triển thông tin KH&CN (9 điều); Chương IV - Tổ chức và cá nhân hoạt động, khai thác thông tin KH&CN (11 điều); Chương V - Quản lý nhà nước về hoạt động thông tin KH&CN (4 điều); Chương VI - Điều khoản thi hành (2 điều).

 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.4.2014.

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website