Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 14.2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 14/02/2014
Quyết định

Quyết định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Ngày 14.2.2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14.2014/QĐ-TTg về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Quyết định này quy định về hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp Hội đối với các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn về KH&CN, giáo dục và đào tạo, về chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ tri thức. Ngoài những quy định chung, Quyết định đã quy định cụ thể về các vấn đề: Loại đề án lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Yêu cầu về nội dung báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Quy trình, thủ tục lấy ý kiến tư ván, phản biện và giám định xã hội; Trách nhiệm của các cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Trách nhiệm của Liên hiệp Hội và các hội thành viên; Cơ chế tài chính.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5.4.2014.

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website