Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 08/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 27/01/2014
Nghị định

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN.

Ngày 27.1.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN. Nghị định gồm 6 Chương với 50 Điều, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 11, 12, 15, 25, 30, 32, 41, 43, 46 và một số vấn đề cần thiết khác của Luật KH&CN liên quan đến thành lập tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN; đánh giá độc lập tổ chức KH&CN; trình tự, thủ tục xác định, phê duyệt nhiệm vụ KH&CN đặc biệt; hội đồng tư vấn KH&CN, tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập; kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước; phát triển thị trường KH&CN.

 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.3.2014.

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website