Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 213/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 20/12/2013
Nghị định

Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành KH&CN.

Ngày 20.12.2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 213/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành KH&CN. Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành KH&CN; thanh tra viên, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành KH&CN; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành KH&CN. Nghị định gồm 6 Chương với 27 Điều. Chương I - Quy định chung; Chương II - Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành KH&CN; Chương III - Thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra KH&CN; Chương IV - Hoạt động của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra KH&CN; Chương V - Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành KH&CN; Chương VI - Điều khoản thi hành.

 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10.2.2014, thay thế Nghị định số 87/2006/NĐ-CP ngày 28.8.2006 về tổ chức và hoạt động của thanh tra KH&CN.

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website