Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 20/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/02/2013
Nghị định

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN.

Ngày 26.2.2013, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 20/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN. Theo đó, Bộ KH&CN có 22 tổ chức giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 6 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước (các đơn vị sự nghiệp khác sẽ được Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong một quyết định riêng).

Nghị định số 20/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20.4.2013.

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website