Thông báo của Hội đồng giải thưởng quốc gia về KH&CN về 2 công trình được trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước xem xét, quyết định tặng GTHCM và GTNN về KH&CN

Thứ tư, 03/01/2007 - 14:01 Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN
In

Tháng 8.2006, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (theo công văn số 2838/VPCP-KG ngày 29.5.2006 của Văn phòng Chính phủ) về việc xét Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2005 cho 03 công trình mật của Ban Cơ yếu Chính phủ và công trình “Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 - Thắng lợi và bài học” của Bộ Quốc phòng.

Những công trình này đã nộp hồ sơ đăng ký xét Giải thưởng đúng hạn năm 2005 và theo đề nghị của thường trực Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2005, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập 2 Hội đồng chuyên ngành và quyết định Quy chế và phương thức làm việc của Hội đồng chuyên ngành đặc biệt. Các Hội đồng chuyên ngành đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc thực hiện Quy định của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước và các quy định liên quan, như quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước và các quy định khác; đã đánh giá lựa chọn và đề nghị tặng Giải thưởng cho 2 công trình.

Ngày 3.12.2006, Hội đồng giải thưởng Quốc gia đã họp đánh giá xét thưởng các công trình và nhất trí với đề nghị của 2 Hội đồng chuyên ngành trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước xem xét quyết định tặng 02 Giải thưởng như sau:

I. Đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh cho công trình “Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 - Thắng lợi và bài học

Công trình đã nghiên cứu làm rõ:

                1. Nguồn gốc sâu xa và nguyên nhân trực tiếp của cuộc chiến tranh cách mạng trong 30 năm (1945-1975); khẳng định cuộc chiến tranh cách mạng 30 năm là không thể tránh và trả lời vì sao dân tộc Việt Nam phải đứng lên kháng chiến và kháng chiến trường kỳ.

                2. Khái quát được những vấn đề lãnh đạo cơ bản của Đảng trong lãnh đạo đất nước vượt qua mọi thử thách sống còn để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trọng đại, giành độc lập dân tộc, thu giang sơn về một mối, đưa cả nước lên chủ nghĩa xã hội.

                3. Rút ra được 6 bài học chủ yếu về lãnh đạo chiến tranh cách mạng. Những bài học này là những luận đề chính trị và khoa học, là những vấn đề lý luận chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng, là những kinh nghiệm lớn trong 30 năm lãnh đạo chiến tranh cách mạng, luận giải mối quan hệ giữa mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữa phương pháp cách mạng với phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam, phát hiện những quy luật giành thắng lợi của chiến tranh nhân dân và đấu tranh vũ trang cách mạng.   

                4. Làm rõ ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của việc kháng chiến 30 năm trường kỳ; xác định yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

                Kết quả nghiên cứu công trình đã được Bộ Chính trị nghiệm thu đánh giá cao và giao cho Nhà xuất bản chính trị Quốc gia xuất bản và phát hành năm 2000. Các học viện, nhà trường, các tổ chức, đơn vị nghiên cứu khoa học trong và ngoài quân đội đã sử dụng kết quả nghiên cứu của công trình để biên soạn thành tài liệu giảng dạy và nghiên cứu khoa học phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Danh sách tác giả của công trình: Đại tướng Đoàn Khuê; Đại tướng Văn Tiến Dũng; Thượng tướng Trần Văn Quang; Đại tá Hoàng Dũng; TS Lê Bằng; Trung tướng Phạm Quang Cận; PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng; Trung tướng Trần Quang Khánh; Đại tá Đỗ Thọ Hồng; Đại tá Đỗ Xuân Huy; Đại tá Nguyễn Văn Minh; Ông Đống Ngạc; GS Nguyễn Văn Phùng; TS Lê Đình Sỹ; GS Ngô Vi Thiện; Thượng tá Bùi Văn Miển.

 II. Đề nghị Giải thưởng Nhà nước cho công trình “ 5 thiết bị mật mã chuyên dụng giai đoạn 1990-2002: MC-1M, PVNG-412, DCT-98, SP-01, VR-01”.

Danh sách tác giả của công trình: TS Trần Nguyên Bình; TS Trần Văn Cường; GS-TSKH Phan Đình Diệu; PGS-TS Phan Hữu Huân; TS Trần Văn Sơn; PGS-TS Lê Mỹ Tú; PGS-TS Hoàng Văn Tảo; ThS Trần Tuyết Anh; TS Nguyễn Chí Công; KS Phạm Xuân Dũng; TS Đào Bá Đảm; ThS Nguyễn Xuân Hà; ThS Phạm Văn Hân; ThSPhạm Văn Hường; Ông Lê Hồng Lạc; ThS Ngô Thế; Minh; KS Cao Thanh Nam; KS Nguyễn Nguyệt Nga; KS Tạphương Nhi; ThS La Hữu Phúc; TS Nguyễn Hồng Quang; ThS Trịnh Minh Sơn; TS Lều Đức Tân; KS Trần BáThái; PGS-TS Trần Quốc Toản; TS Trần Văn Tường; ThS Trần Đình Vu; KS Võ Thúc Lệ Yên.

 Bài mới hơn:

Bài cũ hơn: