Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 76/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/05/2018
Nghị định

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Nghị định gồm 5 chương với 43 điều.

Ngoài chương quy định chung và tổ chức thực hiện, Nghị định dành 3 chương để quy định một số vấn đề cụ thể: Danh mục công nghệ, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ; biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ứng dụng, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; thẩm quyền, trình tự, thủ tục, điều kiện hoạt động của tổ chức đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website