Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 76/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/05/2018
Nghị định

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Nghị định gồm 5 chương với 43 điều.

Ngoài chương quy định chung và tổ chức thực hiện, Nghị định dành 3 chương để quy định một số vấn đề cụ thể: Danh mục công nghệ, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ; biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ứng dụng, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; thẩm quyền, trình tự, thủ tục, điều kiện hoạt động của tổ chức đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech