Ngành Công Thương: Nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học

Email In PDF

Để khoa học và công nghệ (KH&CN) thực sự là động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành Công Thương, Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản pháp luật với mục tiêu nâng cao tiềm lực, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của KH&CN.


alt
Ngành Công Thương chú trọng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học

Tạo đà cho sự phát triển
Theo Vụ KH&CN (Bộ Công Thương), để tạo động lực cho hoạt động KH&CN ngành Công Thương, trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã ban hành Chiến lược Phát triển KH&CN ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị thuộc ngành Công Thương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, lồng ghép nội dung phát triển KH&CN vào kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và của đơn vị phục vụ các mục tiêu tăng trưởng.
Theo đó, Bộ Công Thương đã tập trung hướng dẫn các tập đoàn, tổng công ty và đơn vị thuộc Bộ Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược trên, gắn liền với chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của đơn vị trong giai đoạn 2011-2020. Nội dung của chiến lược đã được các đơn vị, tổ chức KH&CN trong ngành Công Thương cụ thể hóa trong nhiệm vụ KH&CN hàng năm. Từ năm 2015, các nội dung của chiến lược là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu cho việc xem xét đặt hàng, tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ KH&CN.
Đồng thời, Bộ cũng khẩn trương tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách KH&CN cho phù hợp với thực tế; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN của Bộ. Theo đó, để có cơ sở quản lý, xét duyệt và giao thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15/12/2014 quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ Công Thương và Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT.
Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm
Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đổi mới KH&CN, góp phần tích cực hơn nữa trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương, Bộ Công Thương sẽ tập trung đầu tư nâng cao tiềm lực, năng lực nghiên cứu triển khai của các viện nghiên cứu, tập đoàn, tổng công ty. Cụ thể, tập trung đầu tư một số hệ thống thiết bị phục vụ nghiên cứu quy mô pilot; đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm một số phòng thí nghiệm chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp chủ lực; lựa chọn và tập trung hỗ trợ triển khai nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ một số nhóm nhiệm vụ có quy mô lớn thuộc những ngành công nghiệp ưu tiên.
Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các viện, tổ chức nghiên cứu theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP. Đồng thời, phối hợp với Bộ KH&CN và các đơn vị có liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương này, tập trung vào các vấn đề: Huy động nguồn vốn đầu tư; đầu tư theo chiều sâu; miễn, giảm thuế đối với các viện sau khi chuyển đổi; sử dụng quỹ phát triển KH&CN của các tập đoàn, tổng công ty để đầu tư cho hoạt động KH&CN.
Hơn nữa, tiến tới lựa chọn và xây dựng thí điểm doanh nghiệp tiên phong có đủ năng lực, tiềm lực để hỗ trợ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN có quy mô lớn, các sản phẩm quốc gia thuộc lĩnh vực công nghiệp. Tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm hình thành và phát triển các doanh nghiệp KH&CN, cơ sở ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp KH&CN trong lĩnh vực công nghiệp.
Quỳnh Nga
http://baocongthuong.com.vn/nganh-cong-thuong-nang-cao-tiem-luc-nghien-cuu-khoa-hoc.html

 

 

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website