Thông báo của Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2005 và của Bộ KH&CN

Thứ hai, 08/08/2005 - 00:00 Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN
In

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH

VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN NĂM 2005

VÀ CỦA BỘ KH&CN

về 54 công trình được trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước

xem xét quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2005

Thực hiện Quyết định số 33/2005/QĐ-TTg ngày 15.2.2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tạm thời về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2005, theo đề nghị của Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2005, Bộ KH&CN đã thành lập 9 Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành để đánh giá xét thưởng 96 công trình (28 công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh và 68 công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước) có hồ sơ hợp lệ (trong tổng số 101 hồ sơ công trình đăng ký xét thưởng từ 16 Bộ, ngành, tỉnh, thành phố).

Trong thời gian từ 12.6.2005 đến 6.7.2005, 9 Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành đã làm việc với tinh thần khách quan, khoa học và đã lựa chọn được 55 công trình (12 công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh và 43 công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước) đề nghị Hội đồng Giải thưởng Quốc gia đánh giá xét thưởng.

Trong hai ngày 30 và 31.7.2005, Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2005 đã khẩn trương, nghiêm túc, xét thưởng, đánh giá 55 công trình do 9 Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành đề nghị và đã chọn được 54 công trình (12 công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh và 42 công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước) trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước xem xét quyết định tặng thưởng. 

 

Các bạn có thể xem danh sách tại đây.

 Bài mới hơn: