Lượng đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp năm 2018 tiếp tục tăng

Email In PDF

sohutt

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi Tọa đàm công tác thông tin, truyền thông về sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức tại Hà Nội ngày 22/1/2019.

Theo báo cáo tại buổi Tọa đàm, hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên gắn kết với hoạt động chung của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ/ngành và địa phương thông qua việc sử dụng tài sản trí tuệ làm công cụ phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo. Công tác hội nhập và hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ được củng cố, có đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của đất nước, của Bộ Khoa học và Công nghệ nói chung và hoạt động chuyên môn của Cục nói riêng. Công tác thông tin sở hữu công nghiệp được bảo đảm thông qua việc cung cấp thông tin qua Thư viện điện tử sở hữu công nghiệp, Thư viện số về bằng sáng chế, Công báo sở hữu công nghiệp..., nhờ vậy lượng đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp nhận được tiếp tục tăng cao (8,1%), trong đó đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích tăng lần lượt là 12,8 và 28,3%.
Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, hoạt động sở hữu trí tuệ trong năm 2018 vẫn còn một số tồn tại như tình trạng tồn đọng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, do năng lực xử lý có hạn trong khi lượng đơn tiếp nhận ngày càng gia tăng; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu công việc của một cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia; việc triển khai các nhiệm vụ công nghệ thông tin chậm đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và chất lượng công việc của Cục; công tác hỗ trợ, tư vấn, phát triển và thương mại hóa tài sản trí tuệ chưa được quan tâm và triển khai đúng mức... Để khắc phục những tồn tại hiện nay, trong thời gian tới, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xử lý đơn sở hữu công nghiệp, trong đó ưu tiên các đơn sáng chế, nhãn hiệu và đơn khiếu nại tồn sâu, cũng như đơn sáng chế của người nộp đơn Việt Nam để triển khai các chương trình, kế hoạch của Chính phủ và của Bộ Khoa học và Công nghệ; hoàn thành việc xây dựng Đề án và dự thảo Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2019; tập trung triển khai nhiệm vụ xây dựng Luật sửa đổi một số Luật để thi hành Hiệp định CPTPP, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành...

CM

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech