Điều lệ tổ chức và hoạt động của tạp chí Hoạt động Khoa học

Email In PDF


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: 871/QĐ-BKHCN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2013

   

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động
 của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 


BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đổi tên Tạp chí Hoạt động khoa học thành Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2013 và thay thế Quyết định số 956/QĐ-BKHCN ngày 8/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Hoạt động khoa học.

Điều 3.Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Quân

 

 
 


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-----------------

 

ĐIỀU LỆ

Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 871/QĐ-BKHCN ngày 22/4/2013

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Chương I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng
        Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng ngôn luận - lý luận của Bộ Khoa học và Công nghệ.

        Tạp chí có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

        Tạp chí có trụ sở chính tại Hà Nội và Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

         Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

       1. Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phương hướng, chủ trương và kế hoạch phát triển Tạp chí trong từng thời kỳ cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của đất nước và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

        2. Thực hiện tôn chỉ, mục đích được quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí cấp cho Tạp chí, cụ thể như sau:

        a) Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước;

        b) Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân;

        c) Giới thiệu những kinh nghiệm quản lý, thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật của thế giới;

        d) Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học và công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của đất nước;

        e) Đăng tải các công trình nghiên cứu trong các ngành, lĩnh vực.

         3. Tổ chức biên tập, xuất bản Tạp chí (Tạp chí in và Tạp chí điện tử bằng tiếng Việt và tiếng Anh) với nội dung liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ; những kết quả, kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong và ngoài nước nhằm xây dựng một nền khoa học và công nghệ tiên tiến, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

        4. Tổ chức xuất bản các ấn phẩm (số phụ, phụ trương, đặc san…); thực hiện các hoạt động dịch vụ trong các lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật.

        5. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm... phục vụ công tác tuyên truyền về khoa học và công nghệ của Bộ và nhiệm vụ của Tạp chí.

        6. Phối hợp với các cơ quan báo chí, xuất bản, các tổ chức, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm phát triển Tạp chí trên cơ sở tôn chỉ, mục đích và theo quy định của pháp luật; tổ chức mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí.

        7. Quản lý tổ chức, cán bộ, tài sản và tài liệu của Tạp chí theo phân cấp của Bộ và quy định hiện hành.

        8. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

        Điều 3. Đối tượng phục vụ của Tạp chí

        1. Cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ, quản lý kinh tế ở trung ương, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

        2. Cán bộ khoa học và công nghệ trong các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

        3. Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và bạn đọc quan tâm.

 

CHƯƠNG II
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 4. Lãnh đạo Tạp chí

        Lãnh đạo Tạp chí gồm Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập.

        Tổng biên tập do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ hoạt động của Tạp chí.
        Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập trong việc lãnh đạo công tác của Tạp chí; được quyền quyết định những vấn đề thuộc phạm vi Tổng biên tập phân công và chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về những công việc được giao. Phó Tổng biên tập do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Tổng biên tập.

        Trong trường hợp Tổng biên tập vắng mặt, một Phó Tổng biên tập được ủy quyền thay mặt Tổng biên tập để điều hành và giải quyết công việc của Tạp chí.

        Điều 5. Cơ cấu tổ chức

        1. Ban biên tập;

        2. Ban thư ký và bạn đọc;

        3. Ban trị sự, tư liệu và phát hành;

        4. Ban Tạp chí điện tử;

        5. Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

        Tổng biên tập Tạp chí quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc Tạp chí.

        Tổng biên tập bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Tạp chí theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

        Điều 6. Nhân lực của Tạp chí
        1. Công chức, viên chức;
        2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động;
        3. Các cộng tác viên.

         Điều 7. Chế độ làm việc

         Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng, kết hợp với bàn bạc tập thể.

         Tạp chí thực hiện chế độ viên chức làm việc trực tiếp với lãnh đạo Tạp chí, kết hợp với công tác điều hành của lãnh đạo các Phòng, Ban trực thuộc Tạp chí.

        Điều 8.Hội đồng biên tập và Hội đồng tư vấn

        Tạp chí được thành lập Hội đồng biên tập và Hội đồng tư vấn để giúp Tổng biên tập về các vấn đề liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần của Hội đồng biên tập và Hội đồng tư vấn do Tổng biên tập quy định.

 

Chương III
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

Điều 9. Nguồn thu
        1. Từ nguồn ngân sách nhà nước.
        2. Từ hoạt động phát hành tạp chí, các ấn phẩm liên quan và các hoạt động khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí.
        3. Các khoản thu hợp pháp khác.
         Điều 10. Các khoản chi
         1. Chi cho các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ khác được giao.

         2. Chi cho các hoạt động phát hành, in ấn các ấn phẩm, các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

         3. Chi thuê lao động.

         4. Các khoản chi khác theo quy định.

         Điều 11. Quản lý tài chính, tài sản

         Tổng biên tập Tạp chí có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính và tài sản của Tạp chí; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, trích lập các loại quỹ và thực hiện chế độ kế toán, tài chính theo quy định của pháp luật.

 

Chương IV
QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 12.Quan hệ công tác với các đơn vị trong Bộ

          Tạp chí có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân trong Bộ để thực hiện tốt chức năng ngôn luận - lý luận được giao. Cụ thể như sau:

        1. Tạp chí được Bộ và các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khai thác và sử dụng những tài liệu có liên quan để phục vụ nhiệm vụ của Tạp chí.

        2. Tạp chí được các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ cung cấp thông tin kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến khoa học và công nghệ; các kết quả hoạt động khoa học và công nghệ nổi bật thuộc phạm vi phụ trách trong quá trình xây dựng phương hướng, nội dung xuất bản hàng năm.

        3. Tạp chí được mời tham dự các hội nghị, hội thảo về khoa học và công nghệ của Bộ cũng như của các tổ chức thuộc Bộ để nắm tình hình, trên cơ sở đó chuẩn bị nội dung xuất bản kịp thời và sát với yêu cầu thực tế.

          Điều 13. Quan hệ công tác với tổ chức, cá nhân ngoài Bộ

         Tạp chí có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân ngoài Bộ để thực hiện chức năng ngôn luận - lý luận được giao theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy định khác có liên quan.

 

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14.Hiệu lực thi hành

          Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2013.

          Tổng biên tập Tạp chí phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện Điều lệ này.

           Điều 15.Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

           Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này do Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.

 
 

BỘ TRƯỞNG


Đã ký
Nguyễn Quân

 

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website